ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
Filter
 • ddc:330  (23)
 • NARDL Model  (1)
 • Turkish  (23)
 • Chinese
 • 2015-2019  (12)
 • 2000-2004  (11)
 • 1945-1949
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Publication Date: 2018-08-07
  Description: Bu çalışmanın amacı uluslararası emtia piyasalarından kaynaklanan asimetrik ve doğrusal olmayan fiyat hareketlerinin iç fiyatlara geçişkenliğini Türkiye için ölçmektir. Bu amaçla 2003M02-2015M02 dönemine ait aylık bazda(145 gözlem) çeşitli uluslararası emtia fiyatları(petrol ve gıda fiyatları) ve iç fiyatları temsilen tüketici fiyat endeksleri ele alınmıştır. Çalışmanın ekonometrik tahminlemesinde yakın zamanda geliştirilen Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (NARDL) Modeli kullanılmıştır. Böylece uluslararası emtia fiyatlarının pozitif ve negatif “Kısmi Ayrıştırma Toplamları” kullanılarak kısa ve uzun dönem doğrusalsızlık ve asimetrik etkiler eşanlı olarak test edilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre uluslararası petrol ve gıda fiyatlarından yurtiçi enflasyon oranlarına doğru asimetrik bir fiyat geçişkenliğinin olduğu sonucuna varılmıştır. Öte yandan, pozitif ve negatif uluslararası emtia fiyat şoklarına karşı iç fiyatların verdiği kısmi tepkiler “Asimetrik Dinamik Hızlandıran” yaklaşımı kullanılarak ölçülmektedir. Buna göre yurtiçi enflasyon oranlarının petrol ve gıda fiyat şoklarına verdiği tepki asimetrik ve sırasıyla 20 ve 15 ay olduğu görülmüştür.
  Description: The aim of this paper is to measure asymetric and nonlinear pass-through of international commodity prices to internal prices in the Turkish case. For this purpose, monthly data set of various international commodity prices(oil and food prices) and internal prices (ie. consumer price indices) fort the period 2003M02-2015M02 (145 observations) are utilized. The econometric estimation of the study is based on the recently developed NARDL Model. This model offers a proper possibility to simultaneously test the short and long-run nonlinearity through positive and negative 'Partial Sum Decompositions' of the international commodity prices to internal prices (ie. consumer price indices). According to our findings, it is concluded that there is a pass-through from international oil and food prices to domestic prices or inflation rate in an asymmetrical sense. The NARDL Model, in hand, also allows us to quantify the respective responses of the internal prices to positive and negative commodity price shocks from the 'Asymetric Dynamic Multipliers'. Hence, domestic inflation rates' response to international oil and food prices is asymmetrical respectively in 20-month and 15-month periods.
  Keywords: C22 ; Q40 ; Q47 ; ddc:330 ; international commodity price shocks ; NARDL Model ; asymetric pass-through ; Uluslararası emtia fiyat şokları ; NARDL Modeli ; asimetrik geçişkenlik
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-08-07
  Description: Bu yazıda özellikle iktisat alanında değişmenin önemini vurgulayan açıklamalar sunacağım. Açıklamalarımda önce dünyada ve Türkiye’de özellikle son zamanlarda yaşanan değişimleri özetleyeceğim. Sonra sırasıyla kapitalizmde, teknolojide, küreselleşmede ve iktisat biliminde meydana gelen, önemli saydığım değişmeleri anlatacağım. [...]
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Türkiye’nin doğu ve batı bölgeleri arasında kişi başına gelir düzeyi açısından doğu aleyhine önemli bir farklılık vardır. Bu durum doğudan batıya doğru göçe yol açmakta ve gelişmiş yörelerde başta çarpık kentleşme ve asayiş olmak üzere önemli sorunlara neden olmaktadır. Bu sorunların önüne geçmek için 1960’lı yılların sonundan bu yana bölgeler arası gelir farklılıklarını azaltma amacını güden politikalar uygulanmaktadır. Bu çalışmada bu politikaların gelir farklılıklarını azaltma yönünde etki gösterip göstermediği, il bazında 1975- 2000 dönemi verileriyle incelenmiştir. Yakınsama hipotezinden ve bu hipotezin test edilmesi için geliştirilen ß-yakınsama ve ?-yakınsama ölçütlerinden yararlanılarak yapılan araştırmanın sonucunda, ele alınan dönemde iller arasındaki gelir farklılıklarında azalma değil artış olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Bu sonuç bölgeler arasındaki gelir farklılıklarını azaltmak amacıyla uygulanan politikaların sorgulanması gerektiğini göstermektedir.
  Keywords: O18 ; R11 ; R58 ; ddc:330 ; Yakınsama ; ekonomik büyüme ; bölgesel politikalar
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: The purpose of this paper is to analyze the effects of foreign capital flows on the selected macroeconomic indicators in Turkey, for the period 1989-1999. This paper investigates empirically the relationships between the foreign capital flows and the selected macroeconomic indicators. It is concluded that the capital flows in Turkey increase the volatility of the real and financial indicators and thus play an important role to contribute the economic instability.
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Bu çalışmada, Türkiye’de enflasyon-ekonomik büyüme ilişkisi 1987:1-2003:2 dönemi için test edilmiştir. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre; enflasyon ekonomik büyümeyi negative yönde etkilemektedir. Þöyle ki, enflasyon oranındaki %10’luk bir artış ekonomik büyümeyi %1.9 oranında düşürmektedir. Ayrıca yapılan Granger nedensellik analizi sonucunda, enflasyondan ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisi tespit edilmiştir.
  Keywords: ddc:330 ; Inflation ; Growth ; Granger Causality Analysis
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 11
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: D31 ; ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 12
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 13
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 14
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Türkiye ekonomisi 1980 sonrası dönemde, daha önce yirmi yıldır (1960-1979) uygulanan ithal ikamesine dayalı planlı sanayileşme modelini terk ederek, istikrar ve liberalleşme programı uygulamıştır. Programın öncelikli hedefleri arasında, enflasyonun kontrol altına alınması, destek ve döviz kuru ayarlamalarıyla ihracatın arttırılması, ithalatın serbestleştirilmesi ve finansal liberalleşme sayılabilir. Uzun dönemde ise yabancı sermaye hareketlerinin serbestleştirilmesi ve kamunun ekonomideki ağırlığının düşürülmesi amaçlanmıştır. Bu reformların büyüme ve üretkenliği etkilemesi doğaldır. Bu etkilerin ortaya konması gelecekte büyümenin korunması ve sürdürülmesi açısından son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, Türkiye ekonomisinde ve özellikle imalat sanayiinde reel hasıla büyümesinin temel kaynaklarını ortaya koymak ve sektör bazında bölgeler arası üretkenlik karşılaştırmaları yapmaktır. Karşılaştırmalar ve değerlendirmeler 1980-2000 dönemine ilişkin 21 yıllık verilerle ve imalat sanayiinin iki haneli ISIC (revize 2) alt-sektörleri ve Istatistiksel Bölge Birimleri Sınıflaması (NUTS, düzey 1) çerçevesinde yapılmıştır. Büyümenin kaynaklarını belirlemede “büyüme muhasebesi” yöntemi izlenmiştir. Bu yönteme göre, bir ülke veya bölgenin mal ve hizmet üretimi ile işgücü, sermaye ve teknoloji arasında istikrarlı bir ilişki vardır. Bir ekonominin büyüme potansiyeli, faktör birikimi ve faktör üretkenliği artışları tarafından belirlenmektedir. Bununla birlikte bölgenin coğrafi konumu, kurumsal yapısı ve dış ticaret ilişkileri gibi faktörler bu üretim faktörlerini ve büyümeyi dolaylı biçimde etkileyecektir. Ancak, uygulamaya dönük araştırmalarda, ülke veya bölgelerin coğrafi konumları, kurumsal yapıları gibi faktörlerin kısa dönemde değişmeyeceği kabul edilerek, faktör birikimi ve factor üretkenliğindeki artışlar analize dahil edilmektedir. Buna bağlı olarak çalışmada, faktör birikimi ve factor üretkenliğindeki artışları analiz etmek üzere, Solow tarafından ileri sürülen ve sonraki yıllarda Jorgenson ve Griliches gibi iktisatçılar tarafından geliştirilen toplumsal üretim fonksiyonu temel alınarak, sektörel üretkenlik analizleri ve bölgesel karşılaştırmalar yapılmıştır. Işgücü üretkenliği, sermaye üretkenliği ve çoklu faktör üretkenliği sektörel olarak ve bölgeler bazında tahmin edilmiş ve 3. ve 4. bölümlerde sonuçlar özetlenmiştir. Genel olarak ulaşılan sonuç şöyle özetlenebilir: Gelişmekte olan ülkeler geleceğe ilişkin sanayi politikalarını oluştururken, serbest ticaret, sermayenin serbest dolaşımı, daha sıkı iletişim ve ulaşım şartlarına göre hazırlamak durumundadırlar. Gelecekte, büyük ölçüde bilişim ve iletişim teknolojilerine dayalı hizmet sektörünün önemli büyüme kaynağı olacağı açıktır. Ancak, yeterli bir imalat sanayi altyapısı olmayan gelişmekte olan bölgelerde imalat sanayi sektörlerinin büyümeye önemli katkılar sağlamaya devam edeceği açıktır. Bu durumda, Istanbul (TR1), Batı Marmara (TR2), Ege (TR3), Doğu Marmara (TR4), Batı Anadolu (TR5), Akdeniz (TR6), Orta Anadolu (TR7), Batı Karadeniz (TR8) ve Güneydoğu Anadolu (TRC), bölgelerinin sahip oldukları sanayi yapısına dayanarak kaynaklarını bir yandan katma değeri daha yüksek olan yatırım malları sektörlerine doğru kaydırmaları, diğer yandan bilişim ve iletişim teknolojilerine dayalı modern hizmet sektörüne yönlendirmeleri gelişmeleri açısından zorunludur. Ancak, belli bir sanayi birikimine henüz ulaşamayan Doğu Karadeniz (TR9), Kuzeydoğu Anadolu(TRA) ve Ortadoğu Anadolu (TRB) bölgelerinin yörenin kaynaklarına dayalı tüketim malları sektörlerinde başarılı olmaları beklenmektedir.
  Keywords: ddc:330 ; Büyüme ; Üretkenlik ; Çoklu Faktör Üretkenliği ; Türkiye ; Bölgesel Gelişme
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 15
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 16
  Publication Date: 2018-08-07
  Description: 1914 ve 1918 yılları arasında, Osmanlı İmparatorluğu iktisadi anlamda yıkım yaratan Birinci Dünya Savaşı’na dahil olmuştu. Savaşın sonunda ülke işgal edilmiş ve işgal kuvvetleri ile çatışmalar ortaya çıkmıştı. Tarihsel çalışmalarda, Osmanlı İmparatorluğu’nun Bulgaristan’ın Eylül 1918 tarihinde yaptığı ateşkes teklifi ve iktisadi yaşamında yarattığı baskı ile savaştan çekilme noktasına geldiği iddia edilmekteydi. Yazı, çatışmaların sonlanmakta olduğu süreçteki barış çabalarının Osmanlı İmparatorluğu’nda ortaya çıkartmış olduğu iktisadi etkileri Tasvir-i Efkar ve Vakit gibi Osmanlı gazetelerindeki yazılar, İstanbul Borsası’na ait döviz kuru ve mal fiyatı verileri ile incelemiştir. Sonuçlar, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekim 1918 tarihi itibariyle savaştan çıkışına kadar olan dönem içerisinde iktisadi olarak iyileşmeler ile karşı karşıya kaldığını ifade etmektedir.
  Description: Between 1914 and 1918, the Ottoman Empire was involved in the World War I, leading to disruptions in economic life. The end of the war created the occupation of the Ottoman Empire by the Allies and struggle against the Allies' occupation. The historical literature argued that when Bulgaria asked for an armistice in September 1918, it was realized that the end of the war was approaching, as the Ottoman economy went into recession. Based on articles in the Ottoman newspapers, i.e., Tasvir-i Efkar and Vakit, in addition to data of foreign exchange rates and prices in the çIstanbul Bourse, this paper examines how the Ottoman economy was affected by the end of the World War I. The findings imply the presence of the higher economic recovery by October 1918 when the Ottoman Empire asked for armistices.
  Keywords: G1 ; N25 ; N45 ; ddc:330 ; The World War I ; the armistice of Salonica ; İstanbul Stock Exchange ; foreign exchange rates ; prices ; economic recovery ; Birinci Dünya Savaşı ; Selanik Mütarekesi ; İstanbul Borsası ; döviz kurları ; mal fiyatları ; ekonomik iyileşme
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 17
  Publication Date: 2018-09-21
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:conferenceObject
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 18
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Koç University-TÜSİAD Economic Research Forum (ERF)
  Publication Date: 2019-02-04
  Description: Bu calisma, Turkiye'nin 2001 krizi sonrasinda uyguladigi maliye politikasina butce harcamalari perspektifinden baktiktan sonra, 2016 ve sonrasinda beklenen dusuk buyume doneminde genisleyici bir maliye politikasinin ekonomik buyume uzerindeki etkilerini tartismaktadir. Calismanin son bolumunde ise kamu harcamalarinin buyumeye katki verecek sekilde dagitilmasi, dinamik bir model cercevesinde incelenmektedir. Sonuclar, 2001 sonrasinda izlenen maliye politikasinin butce disiplini uzerindeki olumlu etkilerini gostermekle beraber, son donemde butcenin harcama katiliginda ve yapisal butce dengesinde bazi olumsuzluklari da tartismaya acmaktadir. Bununla beraber, mevcut kamu borc stoku ve butce disiplini altinda, kamunun tuketim harcamalari yoluyla onumuzdeki dusuk buyume doneminde ekonomiye bir ivme kazandirabilecegi sonucu da elde edilmektedir. Yuksek buyume doneminde ise genisleyici bir maliye politikasinin olumsuz bir etki yapacagi da bulgular arasindadir. Kamu harcamalarinin dagiliminin incelendigi son bolumde, kamunun uretimi arttiracak altyapi yatirimlarina daha fazla agirlik vermesi gerektigi bulunmaktadir. Egitim ve sagliga ayrilan kamu sermaye stokunun buyume uzerindeki etkileri ise fiziksel altyapi yatirimlarina ayrilan kamu sermaye stoku kadar yuksek degildir. Harcama dagilimi ile ilgili bir baska bulgu ise kamunun sermaye yatirimlarina daha fazla agirlik verirken hane halki transferlerini azaltmasi gerektigidir. Son olarak, kamunun idari harcamalarinda verimlilik yoluyla saglanacak bir azalmanin toplumsal fayda uzerinde onemli ve pozitif etkileri gorulmektedir. Bu sonuc da, onumuzdeki donemde kamu verimliligini arttirip idari harcamalari kisacak onlemlerin bir politika onceligi olmasi gerektigini soylemektedir.
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 19
  facet.materialart.
  Unknown
  Wuppertal : Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie | Wuppertal : Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
  Publication Date: 2016-04-28
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
  Language: Turkish
  Type: conferenceobject , doc-type:conferenceobject
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 20
  Publication Date: 2018-11-22
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie
  Language: Turkish
  Type: report , doc-type:report
  Format: application/pdf
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 21
  facet.materialart.
  Unknown
  Istanbul: Koç University-TÜSİAD Economic Research Forum (ERF)
  Publication Date: 2019-09-05
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 22
  Publication Date: 2019-09-07
  Description: Günümüzde kültür, teknoloji, tasarım ya da insan sermayesi gibi elle tutulur faydaları muğlak olan kavramlar en çok; bir şirketin, sanat eserinin, yazılımın ya da herhangi bir ürünün finansal değerini belirlemede etkin rol oynar hale gelmiştir. Bu durum da, bu muğlaklığın hem sektörde hem de akademide analiz edilebilmesi ve ölçülebilmesi çalışmalarını tetiklemiştir. Kentteki fiziksel çevrenin değerine etki eden önemli bir girdi olan “iyi tasarım”ın ne olduğu konusu ve ölçülebilme sorunsalı da, mimarlık alanında araştırma gündemini meşgul etmeye başlamıştır. Ne kadar çok elle tutulamayan fayda tespit ve ifşa edilirse, kentlerde o kadar daha çok “iyi” tasarım olacağı hakim görüşü, bu alanda araştırma yapanları çok kapsamlı modeller geliştirmeye yöneltmiştir. Fakat, 90’lardan itibaren başlamış bu çalışmalar, ne yazık ki, daha yaşanılır kentlerin oluşup gelişmesine beklenildiği gibi etki edememiştir. Bu bağlamda, finans sektörünün bu faydaları nasıl okuduğuyla ilgili daha içsel bir anlayış elde etmek için, “değerin güç teorisi” çerçevesinde, bu teorinin merkezine aldığı köksüz transnasyonel kapitalist sınıf lehine olan diferansiyel kapitalizasyon ve stratejik sabotaj kavramlarının fiziksel mekandaki izleri aranarak konu tartışmaya açılmış ve şehirlerdeki en büyük bütçeli projeleri finanse eden %1lik mimari patronajın mülkü olan günümüz seküler mabetlerine ve uzamsal boyutlarına bu mercekten bakılmıştır. Çalışmanın çıktısı olarak; bu mabetlerin ve onları ilgilendiren uzamsal boyutun farklı aktörler için ifade ettiği farklı değerler ve bu farklı değerlerin ya da faydaların nasıl kapitalize edildiği ve neden olduğu sabotaj biçimleri detaylandırılarak açıklanmış, ayrıca literatüre provokatif bir katkı sağlamak hedeflenmiştir.
  Description: The concepts such as culture, technology, design, or human capital, the tangible benefits of which are vague, are mostly effective in setting the financial value of a company, a work of art, a software, or any product. This situation triggered both sectoral and academic studies intended for analyzing and measuring this vagueness. The subject of what the “good design” is, which is an important input affecting the value of the physical environment in the cities, and the problematic of its measurability started to occupy the architectural research agenda. The prevalent view that the more intangible benefits are detected and disclosed the more “good” designs the cities will have has prompted the people who conduct research in this field to develop very comprehensive models. However, these studies that started in the ‘90s unfortunately failed to have the expected impact on creation and development of more livable cities. In this context, to get a better insight of how the financial sector reads these benefits, the subject has been opened up for discussion within the framework of the “power theory of value”, by searching for traces of the differential capitalization and strategic sabotage concepts in the physical space, which are in favor of the rootless transnational capitalist class that is at the center of this theory and the modern-day secular temples owned by the 1% of the architectural patronage who finance the highest budget projects in cities and its spatial dimension have been seen through this lens. As an outcome of the study, different values these temples and the spatial dimension concerning them carry for different actors, and how these different values or benefits are capitalized, and the types of sabotages they cause have been explained in detail, and it has been targeted to make a provocative contribution to the literature.
  Keywords: ddc:330 ; architecture ; capital as power ; differential accumulation ; capitalization ; radical imaginary ; sabotage
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:article
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 23
  Publication Date: 2020-02-05
  Description: This study asks how the Ottoman bondholders traded at the Paris stock exchange evaluated the outcomes of tax and constitutional reforms, based on the data for the most traded bond's price, i.e., the Turkish unified bond, at the Paris stock exchange from 1903 to 1909. The reforms aimed at higher tax income and decreasing arbitrary implications of the Ottoman state. The data are manually collected from The Times. The findings show that the constitutional reform was negatively related to perceived risk of the investors, since there was again a parliamentary system in the Ottoman Empire to blockage the arbitrary policies.
  Keywords: G1 ; N25 ; N45 ; ddc:330 ; Tax reform ; Constitutional monarchy ; the Ottoman debt management ; Price fluctuations ; the Turkish unified bond
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...