ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  facet.materialart.
  Unknown
  Beijing : Science Press
  Pages: In 3 Bd.
  Language: Chinese
  Note: Titel und Text in chines. Schr. , Nomenclature also in Latin.
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  facet.materialart.
  Unknown
  Praha : Czech Phycological Society ; 7.2007 -
  ISSN: 1802-5439
  Language: English , Czech
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Monograph available for loan
  Monograph available for loan
  Bei-jing : Di-zhen chu-ban-she
  Call number: M 14.0002
  Type of Medium: Monograph available for loan
  Pages: 359 S. : z.T. farb. Ill. und graph. Darst. + 1 DVD
  ISBN: 9787502843236
  Uniform Title: Stress field of the earth's crust
  Classification: A.3.10.
  Language: Chinese
  Location: Upper compact magazine
  Branch Library: GFZ Library
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  facet.materialart.
  Unknown
  Praha : Vydal Ústrední ústav geologický | Praha
  Language: Czech
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 5
  Monograph available for loan
  Monograph available for loan
  Beijing : Seismological Press
  Call number: M 10.0305
  Type of Medium: Monograph available for loan
  Pages: 87 S.
  ISBN: 9787502836726
  Uniform Title: European Macroseismic Scale 1998
  Classification: A.2.4.
  Language: Chinese
  Location: Upper compact magazine
  Branch Library: GFZ Library
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 6
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: V článku navrhujeme tři metody přepočtu hlasů na mandáty pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PS PČR) založené na metodách matematického programování. Důvod pro jejich zavedení spatřujeme v tom, že běžně používané metody přepočtu hlasů na mandáty často vedou k podstatným odchylkám od dokonalé proporcionality a to nad rámec, který je dán uzavírací klauzulí. Ztráta proporcionality je přímým důsledkem nejen nutnosti alokovat politickým subjektům celé mandáty a nikoliv jejich části, ale také rozdělení voleb do volebních obvodů, v nichž probíhá přepočet hlasů na mandáty samostatně.
  Keywords: D71 ; D72 ; ddc:330 ; disproporcionalita ; volební systém ; uzavírací klauzule ; volební obvod ; Poslanecká sněmovna ; celočíselné programování
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 7
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: Tato studie se zabývá otázkou, zda nekoordinovaná opatření některých států měnící parametry národních systémů pojištění vkladů zavedená v polovině roku 2008 mohla vést k přesunu vkladů mezi členskými státy Evropské unie. Pozornost je věnována především důsledkům zavedení neomezené výše pojistných limitů a možnému přesunu vkladů do zemí, které je zavedly. Detailně jsou rozebrány změny z podzimu 2008 a novelizovaná Směrnice o pojištění vkladů. Provedená empirická analýza naznačuje vliv zavedených garancí na tempa růstu vkladů v jednotlivých zemích. Studie se dále soustřeďuje na důsledky zavedených opatření a posuzuje možnosti budoucího vývoje.
  Keywords: G01 ; G21 ; G38 ; ddc:330 ; pojištění vkladů ; pojistný limit ; Evropská unie ; státní garance ; finanční krize ; morální hazard ; Einlagensicherung ; EU-Staaten
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 8
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2014-10-03
  Description: Práce se zaměřuje na podporu energie z fotovoltaických článků v České republice a výpočet nákladů plynoucích z podpory obnovitelných zdrojů energie. Česká republika se zavázala do roku 2020 zvýšit podíl obnovitelných zdrojů energie na spotřebě mezi lety 2010 a 2020 na 13 %. Tento nárůst nebude možný bez zvýšení nákladů, které budou především obsaženy v regulovaných složkách cen elektrické energie. Hlavním cílem autorů je tyto náklady odhadnout. Největší podíl příspěvku na obnovitelné zdroje bude spadat na podporu fotovoltaiky. Kumulované náklady obsažené v příspěvku na OZE, KVET a DZ přesáhnou 330 miliard korun v cenách roku 2010. Mimo samotného odhadu se práce zaměřuje na stručný popis fotovoltaického trhu v České republice a nástin jeho historického kontextu, potenciálu a budoucího vývoje. Práce shrnuje nejdůležitější prvky legislativy České republiky a Evropské unie. Samostatná analytická část je věnována analýze a výpočtu nákladů na podporu jednotlivých obnovitelných zdrojů včetně fotovoltaiky, kogenerace a druhotných zdrojů.
  Keywords: Q28 ; Q42 ; Q47 ; ddc:330 ; fotovoltaika ; FVE ; obnovitelné zdroje energie ; OZE ; energetická politika ; výkupní ceny ; Förderung erneuerbarer Energien ; Photovoltaik ; Wirkungsanalyse ; Tschechische Republik
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 9
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: In this paper we study three crucial questions of economic decision-making: a) How are the people motivated in the choice of profession (career) and schools? This is also a decision that deals with the criteria for building the human capital of various specialisations. b) Can enterprises rely on the supply of new workers that should be qualified by skills for filling the future specialised demands of enterprises? c) Do the admissions into secondary schools, as intermediaries between the previous two, adjust to labour inputs with specific skills as required by firms? We have found by analysing the data for the agglomeration of Prague that the specialisation structure the supply of new cohort of workers (i.e. the school leavers) was highly consistent with the structure of expected demand of empoyers (i.e. enterprises). Our analysis working with 28 professional types of secondary schools in Prague reveals that the choice of school and profession depends primarily on the industrial structure of both employment opportunities and unemployment threats. As a secondary observation, the structure of new admissions to schools is related to the level of wages, profits, unemployment rates and R&D expenditures in industries. At the same time we could see that the existing official statistics about educational specialisation are insufficiently structured for serving as an efficient instrument for underpinning the labour market-dependent decision making in both families and schools.
  Keywords: I21 ; C21 ; ddc:330 ; education ; human capital ; supply and demand for working skills ; employment in industries ; Berufswahl ; Schule ; Bildung ; Humankapital ; Qualifikation ; Arbeitsangebot ; Arbeitsnachfrage ; Prag
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 10
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: The theory of endogenous money supply forms one of the cornerstones of Post Keynesian economics. It has been developing rapidly during the last twenty years, but is still neglected as a theoretical background for practical central bank policy. This may be (among other reasons) due to the existence of different approaches to money endogeneity within Post Keynesian economics. Post Keynesian economics hus lacks a general formulation of money endogeneity. Naturally, one may ask whether reinterpretation of current approaches to endogeneity - structuralism and horizontalism - into more general theoretical framework is possible. This paper aims at finding an answer to this question. Two approaches to reinterpreting structuralism and horizontalism into more general theoretical framework are identified and discussed. Despite some progress in this area, however, the paper argues that a general formulation of money supply endogeneity is still an impossibility.
  Keywords: B50 ; E12 ; E51 ; ddc:330 ; Post Keynesian economics ; Money supply ; Structuralism ; Horizontalism ; Postkeynesianismus ; Geldmenge ; Strukturalismus ; Theorie
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 11
  facet.materialart.
  Unknown
  Prague: Charles University in Prague, Institute of Economic Studies (IES)
  Publication Date: 2013-10-01
  Description: Stárnutí obyvatelstva se stalo v poslední době jedním z důležitých témat v mnoha rozvinutých zemích. Důchodové systémy a systémy financování zdravotnictví založené na solidaritě jsou výrazně citlivé na demografické změny související s klesající porodností a rostoucí střední délkou života. Cílem tohoto článku je ukázat a vyčíslit možnou budoucí nerovnováhu v systémech financování veřejného zdravotnictví a prezentovat jej i z pohledu jednotlivých generací. Abychom lépe vyjádřili problém stárnutí obyvatelstva v systémech financování veřejného zdravotnictví, obohacujeme tak standardní přístup k dlouhodobým projekcím o prvky generačního účetnictví. Výběr reprezentativních systémů financování zdravotnictví, a to České republiky, Dánska, Estonska, Francie, Itálie, Nizozemí, Švýcarska a Velké Británie, umožňuje srovnání systémů financování z hlediska mezigenerační solidarity. Výsledek modelu ukazuje na neudržitelnost současných systémů financování. Má-li být poptávka po zdravotních službách uspokojena, budou systémy založené na veřejném zdravotním pojištění nebo na daních z příjmu klást rostoucí nároky na pracující populaci a zvyšovat tak pnutí a požadavky na další redistribuci podmíněnou rostoucí daňovou zátěží, aby nedošlo k omezování zdravotních služeb. Míru ohrožení starší populace omezením poskytované zdravotní péče v jednotlivých letech a zemích vyjadřujeme indexem soběstačnosti, který ukazuje na některá rizika vybraných systémů.
  Keywords: E62 ; H51 ; I18 ; ddc:330 ; financování zdravotnictví ; udržitelnost ; generační účty ; stárnutí obyvatelstva ; Gesundheitswesen ; Gesundheitsfinanzierung ; Alternde Bevölkerung ; Generationengerechtigkeit ; Solidarität ; Europa
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Czech
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...