ALBERT

All Library Books, journals and Electronic Records Telegrafenberg

feed icon rss

Your email was sent successfully. Check your inbox.

An error occurred while sending the email. Please try again.

Proceed reservation?

Export
 • 1
  ISSN: 1574-0277
  Source: Springer Online Journal Archives 1860-2000
  Topics: Economics
  Notes: Abstract This paper examines the impact of trade liberalisation on the long-run economic development as measured by the real GDP per capita in Turkey. Based on the ‘endogenous’ growth theory, we employ bivariate and multivariate cointegration analyses to test the long-run relationship among the relevant variables. Results for Turkey suggest a stable, joint long-run relationship among real GDP per capita, an index of trade liberalisation, human and physical capital in accordance with the ‘endogenous’ growth theory. Statistically significant error-correction terms provide further evidence that those variables are indeed cointegrated. This also implies causal effects.
  Type of Medium: Electronic Resource
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 2
  Publication Date: 2018-08-07
  Description: Bu çalışmanın amacı uluslararası emtia piyasalarından kaynaklanan asimetrik ve doğrusal olmayan fiyat hareketlerinin iç fiyatlara geçişkenliğini Türkiye için ölçmektir. Bu amaçla 2003M02-2015M02 dönemine ait aylık bazda(145 gözlem) çeşitli uluslararası emtia fiyatları(petrol ve gıda fiyatları) ve iç fiyatları temsilen tüketici fiyat endeksleri ele alınmıştır. Çalışmanın ekonometrik tahminlemesinde yakın zamanda geliştirilen Doğrusal Olmayan Gecikmesi Dağıtılmış Otoregresif (NARDL) Modeli kullanılmıştır. Böylece uluslararası emtia fiyatlarının pozitif ve negatif “Kısmi Ayrıştırma Toplamları” kullanılarak kısa ve uzun dönem doğrusalsızlık ve asimetrik etkiler eşanlı olarak test edilmektedir. Elde edilen sonuçlara göre uluslararası petrol ve gıda fiyatlarından yurtiçi enflasyon oranlarına doğru asimetrik bir fiyat geçişkenliğinin olduğu sonucuna varılmıştır. Öte yandan, pozitif ve negatif uluslararası emtia fiyat şoklarına karşı iç fiyatların verdiği kısmi tepkiler “Asimetrik Dinamik Hızlandıran” yaklaşımı kullanılarak ölçülmektedir. Buna göre yurtiçi enflasyon oranlarının petrol ve gıda fiyat şoklarına verdiği tepki asimetrik ve sırasıyla 20 ve 15 ay olduğu görülmüştür.
  Description: The aim of this paper is to measure asymetric and nonlinear pass-through of international commodity prices to internal prices in the Turkish case. For this purpose, monthly data set of various international commodity prices(oil and food prices) and internal prices (ie. consumer price indices) fort the period 2003M02-2015M02 (145 observations) are utilized. The econometric estimation of the study is based on the recently developed NARDL Model. This model offers a proper possibility to simultaneously test the short and long-run nonlinearity through positive and negative 'Partial Sum Decompositions' of the international commodity prices to internal prices (ie. consumer price indices). According to our findings, it is concluded that there is a pass-through from international oil and food prices to domestic prices or inflation rate in an asymmetrical sense. The NARDL Model, in hand, also allows us to quantify the respective responses of the internal prices to positive and negative commodity price shocks from the 'Asymetric Dynamic Multipliers'. Hence, domestic inflation rates' response to international oil and food prices is asymmetrical respectively in 20-month and 15-month periods.
  Keywords: C22 ; Q40 ; Q47 ; ddc:330 ; international commodity price shocks ; NARDL Model ; asymetric pass-through ; Uluslararası emtia fiyat şokları ; NARDL Modeli ; asimetrik geçişkenlik
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 3
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: Ülkelerin ticari ve finansal dışa açıklığının artması büyüme hızını ne yönde etkilemektedir? Dışa açıklığın artması büyümeyi artırmakta mıdır, yoksa zayıflatmakta mıdır? Dahası, dışa açıklığı yüksek olan bir ekonomi dış şoklar / krizler karşısında krizi kolaylaştıran ve derinleştiren bir değişken midir? Yoksa yüksek dışa açıklık olası bir dış şokun / krizin atlatılmasında makroekonomik uyumu kolaylaştırıcı bir faktör müdür? Bu çalışmada Türkiye ekonomisinin ticari ve finansal açıklığının büyüme üzerine ve kriz ortamına sürüklenmesindeki etkileri 1990-2004 dönemi için ampirik olarak ortaya konulmuştur. Kullanılan ampirik yöntemler bir biri ile bağlantılı olan iki farklı yöntemdir: i) doğrusal olmayan zaman serisi (TAR ve STAR) modellemesi, ii) Markow rejim değişimi modellemesi. Finansal ve ticari açıklığın Türkiye ekonomisini özellikle dış şoklara karşı zayıflatan mı, yoksa güçlendiren bir etken mi olup olmadığı da bu yöntemlerle sınanmıştır. Bulgulara göre Türkiye’de finansal açıklık ekonominin sürekli olarak resesyonda kalmasına neden olurken, ticari açıklık büyümeyi pozitif yönde etkilemiştir. Ancak finansal açıklık ticari açıklığın büyüme üzerindeki olumlu etkilerini azaltarak negatif refah etkisi yaratmıştır.
  Keywords: ddc:330
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: Turkish
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
 • 4
  facet.materialart.
  Unknown
  Ankara: Turkish Economic Association
  Publication Date: 2018-06-28
  Description: The paper basically aims to clarify the level of price competitiveness of the Turkish firms towards the EU Single Market in aggregate level. Thus it naturally examines the demand for exports and imports for Turkey in relation to the EU. In order to model the trade between Turkey and the EU, we employ a time series analysis, namely cointegration method with error correction and causality mechanisms, for the period 1963-2002. The paper also deals with the possible effects of factors such as structural breaks, integration of markets, product innovation, supply, and omitted variables as regards the significance and the magnitude of the income and price elasticities. In the light of our empirical findings, some policy implications are drawn.
  Keywords: F11 ; F13 ; F14 ; F15 ; ddc:330 ; trade ; competitiveness ; income and price elasticities ; EU ; Turkey ; time series modeling ; cointegration
  Repository Name: EconStor: OA server of the German National Library of Economics - Leibniz Information Centre for Economics
  Language: English
  Type: doc-type:workingPaper
  Location Call Number Expected Availability
  BibTip Others were also interested in ...
Close ⊗
This website uses cookies and the analysis tool Matomo. More information can be found here...